DANE FIRMY

Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Plac Floriański 3 lok. 403

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-18-68-076

KRS: 0000420483

Kapitał zakładowy
w całości opłacony:
80 000 PLN

601 921 364
BIURO@TGI.BIZ.PL

STOSOWANE ULGI BILETY MIESIĘCZNE


 1. uprawniony: Dzieci  odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, uczniowie do 24 roku  życia
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 49% bilety miesięczne
  uwagi: należy posiadać zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez dyrektora  przedszkola lub szkoły; legitymację szkolną (szkoły podstawowe,  gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne); ;legitymację  słuchacza kolegium nauczycielskiego

 2. uprawniony: Student  do ukończenia 26 roku życia.
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 51% bilet miesięczny imienny.
  uwagi: należy posiadać legitymację studencką wydaną przez polską  szkołę wyższą;

 3. uprawniony: Dzieci  i Młodzież niepełnosprawna
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety miesięczne
  uwagi: dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca  pobytu do przedszkola, szkoły, uczelni, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, zakładu opieki zdrowotnej, itp. – i z  powrotem1. Dokumentem dla dzieci uczęszczających do przedszkola,  szkoły, uczelni albo placówki o charakterze oświatowym są:a)  legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego; b)  legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub  niepełnosprawnych; c) legitymacja szkolna lub studencka wraz z  jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2 2. Dokumentem dla dzieci  i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły wyższej  albo placówki o charakterze oświatowym są:a) legitymacja osoby  niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia; b)  legitymacja osoby niepełnosprawnej; c) wypis z treści orzeczenia  komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; d) wypis z  treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający częściową  lub całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność  do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.Przy  przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych  albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy  rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów o których mowa w pkt 1  lub 2 wymagane jest zaświadczenie określające:a)termin i miejsce  badania, zajęć rehabilitacyjnych, albo pobytu w ośrodku wsparcia,  domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym; b)  potwierdzenie stawienia się na badania, zajęcia rehabilitacyjne.
 4. uprawniony: Niewidomi;  I - grupa, -znaczny, -niezdolny do samodzielnej egzystencji
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 51% bilety jednorazowe; bilet miesięczny imienny.
  uwagi: należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej  egzystencji oraz legitymację osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca  znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony  organ.
 5. uprawniony Niewidomi; - pozostałe grupy.
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe;37% bilety jednorazowe i miesięczne
  uwagi: niewidomi - należy posiadać dokumenty jak wyżej; pozostałe grupy  - 1. dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy  albo inwalidztwo II gr z powodu stanu narządu wzroku; 2.  legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą umiarkowany  stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub  oznacza symbolem 04-O
 6. uprawniony:Doktorant  - w komunikacji przyspieszonej 51%,uwagi: do ukończenia 35 roku życia
 
Wróć do góry Poprzednia strona