DANE FIRMY

Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Plac Floriański 3 lok. 403

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-18-68-076

KRS: 0000420483

Kapitał zakładowy
w całości opłacony:
80 000 PLN

601 921 364
BIURO@TGI.BIZ.PL

STOSOWANE ULGI BILETY JEDNORAZOWE

UPRAWNIENI DO ULG USTAWOWYCH Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. Ustaw z dnia 29 października 2002r. i Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i Późn. zmia.)

 1. uprawniony: Poseł,  Senator
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 100% bilety jednorazowe

 2. uprawniony: Funkcjonariusze  straży Granicznej, Celnicy, Pollicja, Żandarmeria Wojskowa
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 100% bilety jednorazowe
  uwagi: wyłącznie w trakcie wykonywania czynności służbowych

 3. uprawniony: Dzieci  do lat czterech podróżujące - bez osobnego miejsca;
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe
  uwagi: należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka

 4. uprawniony: Dzieci  powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki szkolnej
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe
  uwagi: należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka,  zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane  przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej; legitymację  przedszkolna dziecka niepełnosprawnegouprawniony: Dzieci  i Młodzież niepełnosprawna
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe i miesięczne
  uwagi: dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca  pobytu do przedszkola, szkoły, uczelni, placówki  opiekuńczo-wychowawczej, zakładu opieki zdrowotnej, itp. – i z  powrotem1. Dokumentem dla dzieci uczęszczających do przedszkola,  szkoły, uczelni albo placówki o charakterze oświatowym są:a)  legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego; b)  legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub  niepełnosprawnych; c) legitymacja szkolna lub studencka wraz z  jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2 2. Dokumentem dla dzieci  i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły wyższej  albo placówki o charakterze oświatowym są:a) legitymacja osoby  niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia; b)  legitymacja osoby niepełnosprawnej; c) wypis z treści orzeczenia  komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; d) wypis z  treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający częściową  lub całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność  do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji.Przy  przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych  albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy  rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów o których mowa w pkt 1  lub 2 wymagane jest zaświadczenie określające:a)termin i miejsce  badania, zajęć rehabilitacyjnych, albo pobytu w ośrodku wsparcia,  domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym; b)  potwierdzenie stawienia się na badania, zajęcia rehabilitacyjne.

 5. uprawniony: Opiekunowie  dzieci niepełnosprawnych
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe
  uwagi:
  1.  jeżeli przejazd odbywany jest z dzieckiem - niezbędne są  dokumenty dziecka
  2. jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko  lub po jego odwiezieniu – zaświadczenie wydane przez przedszkole,  szkolę, szkolę wyższą, placówkę o charakterze oświatowym lub  opiekuńczo-wychowawczym albo zaświadczenie opisane we  wcześniejszej rubryce

 6. uprawniony: Osoby  niezdolne do samodzielnej egzystencji
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe
  uwagi: należy posiadać -
  1. wypis z treści orzeczenia komisji  lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający  zaliczenie do I gr inwalidów;
  2. wypis z treści orzeczenia  wojskowej komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw  Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Wywiadu  stwierdzający zaliczenie do I gr. inwalidztwa;
  3. wypis z treści  orzeczenia lekarza, orzecznika ZUS stwierdzający całkowitą  niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej  egzystencji;
  4. zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie  wyrokiem sądu do I gr. inwalidów bądź uznanie niezdolności do  samodzielnej egzystencji;
  5. wypis z treści orzeczenia lekarza  rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
  6.  wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający  niezdolność do samodzielnej egzystencji;
  7. zaświadczenie KRUS  stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I gr. inwalidów bądź  uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  8. legitymacja  emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ  emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej z wpisem o  zaliczeniu do I gr inwalidztwa;
  9. legitymacja emeryta –  rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ  emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej z wpisem o  zaliczeniu do I gr inwalidztwa;
    10. legitymacja osoby  niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień  niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ. Dokumenty,  o których mowa w pkt 1-7 i 9 okazuje się wraz z dowodem osobistym  lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby  uprawnionej.

 7. uprawniony: Niewidomi;  I - grupa, -znaczny, -niezdolny do samodzielnej egzystencji
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 51% bilety jednorazowe; uwagi: należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej  egzystencji oraz legitymację osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca  znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony  organ.

 8. uprawniony Niewidomi; - pozostałe grupy.
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe;
  uwagi: niewidomi - należy posiadać dokumenty jak wyżej; pozostałe grupy  - 1. dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy  albo inwalidztwo II gr z powodu stanu narządu wzroku; 2.  legitymację osoby niepełnosprawnej stwierdzającą umiarkowany  stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub  oznacza symbolem 04-O

 9. uprawniony: Opiekunowie  osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i przewodnicy  niewidomych
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 95% bilety jednorazowe
  uwagi: należy posiadać dokument osoby niezdolnej do samodzielnej  egzystencji lub osoby niewidomej. Przez "opiekun" nalezy  rozumieć jedną osobę pełnoletnią a w przypadku przewodnika  osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat lub psa  przewodnika.

 10. uprawniony: Żołnierze  nie zawodowi i osoby pełniące służby w formach  równorzędnych
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe
  uwagi: za wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej

 11. uprawniony: -  Inwalidzi wojenni i wojskowi I gr.
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe;
  uwagi: należy posiadać książeczkę inwalidy wojennego (wojskowego),  zawierajacą wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz  niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 12. uprawniony: -  Inwalidzi wojenni i wojskowi -II i III gr.
  ulga  w komunikacji pośpiesznej: 37%bilety jednorazowe
  uwagi: należy posiadać książeczkę inwalidy wojennego (wojskowego),  zawierajacą wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz  niezdolności do samodzielnej egzystencji.uprawniony: Opiekunowie  inwalidów wojennych, i ofiar represji I gr.
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 95% bilety jednorazowe
  uwagi: należy posiadać dokument inwalidy wojennego (wojskowego).

 13. uprawniony: -  Niewidome - ofiary represji wojennych i okresu powojennego I  gr;
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 78% bilety jednorazowe;
  uwagi: Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu  zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i  pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione  cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby  niezdolne do samodzielnej egzystencji. (Legitymacja  cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U.  2007r. Nr 24 poz 153))

 14. uprawniony: Kombatanci  i inne osoby uprawnione - inwalidzi:
  ulga  w komunikacji przyśpieszonej: 37% bilety jednorazowe
  uwagi: Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach  będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z  1991 Nr 17 poz. 75)

 
Wróć do góry Poprzednia strona