DANE FIRMY

Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Plac Floriański 3 lok. 403

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-18-68-076

KRS: 0000420483

Kapitał zakładowy
w całości opłacony:
80 000 PLN

601 921 364
BIURO@TGI.BIZ.PL

REGULAMIN TGI

REGULAMIN PRZEWOZU

obowiązujący w


Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.

Plac Floriański 3/403

26-110 – Skarżysk-Kamienna

ważny od dnia 11.11.2012


1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.).

1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana na bilecie.

c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.

e) Rozkład jazdy - plan jazdy autobusu na danej trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów wykonywanych przez Przewoźnika.

1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

2. Pasażer

2.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autokaru celem zakupu biletu i zajęcia miejsca w autobusie.

2.2 Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.

2.3 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy autobusu.

2.4 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.5 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

2.6 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

2.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

 

3. Przewoźnik

3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest
w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

3.2 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca
w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów.

Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

3.3 W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

3.4 Zabrania  się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.W wyjątkowych sytuacjach kierowca

3.5 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w  odpowiedniej klatce, kojcu. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający  podróż innym pasażerom.

3.6 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, alez przyczyn niezależnych od niego,  nie może tego zagwarantować.

3.7 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).

3.8 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych.

3.9 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

 

4. Bilety

4.1 Bilet jednorazowy lub miesięczny kupowany jest u kierowcy przez Pasażera niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

4.2 Bilet miesięczny jest dokumentem imiennym; bilet jednorazowy lub miesięcznynie może być

4.3 Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika.

4.4 Warunkiem przyznania zniżek ustawowych jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki pobrana zostanie opłata jak za bilet normalny.

4.5 W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego Przewoźnik wystawia duplikat na prośbę pasażera.

 

 

6. Reklamacje

6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię.Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 11.11.2012r..

 
Wróć do góry Poprzednia strona